Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa warunki i reguluje zasady dostępu i korzystania z witryny www.axiimmo.com (dalej Serwis).
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma AXI IMMO Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 (dalej Administrator).
 3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z zasobów znajdujących się pod adresem www.axiimmo.com.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies Serwisu, akceptuje ich treść i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszego Regulaminu Serwisu lub Polityki Prywatności, nie może korzystać z Serwisu i przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

Zasady dostępu i korzystania z Serwisu oraz treści w nim zawartych

 1. Korzystanie z zasobów Serwisu jest bezpłatne. Do korzystania z Serwisu przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator udostępniając Serwis nie gwarantuje ani nie zapewnia bezwarunkowego dostępu do wszystkich treści lub funkcjonalności. Dostęp do niektórych zasobów, treści lub usług Serwisu może być warunkowany wcześniejszą rejestracją w Serwisie lub podaniem danych kontaktowych w odpowiednim formularzu.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora informacji o użytkowniku i odwiedzinach Serwisu zgodnie z Polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies. Administrator nie informuje użytkownika o zmianach ani aktualizacjach w tym zakresie.
 4. Użytkownik dokonujący zapisu w formularzu newslettera lub innego formularza dostępnego w Serwisie wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim.
 5. Użytkownik zobowiązany jest wprowadzać do formularzy Serwisu informacje prawdziwe i pełne wymagane przez Administratora i oświadcza, że podane przez niego informacje nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 6. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i jej zasobów telefonicznie za pośrednictwem numeru kontaktowego podanym w formularzach Serwisu lub poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzach Serwisu, listu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego podobne usługi pod adres kontaktowy podany w formularzach Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt oraz przesyłanie mu informacji w wyżej wymieniony sposób.
 7. Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i modyfikacji, a także do zażądania usunięcia danych z bazy danych Serwisu poprzez wysłanie do Administratora odpowiedniej wiadomości na adres office@axiimmo.com. Usunięte z Serwisu dane osobowe nie są w jakikolwiek sposób w przyszłości wykorzystywane.
 8. Użytkownik może pobierać i korzystać z treści i materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych, pod warunkiem że informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i inne prawnie zastrzeżone informacje pozostaną niezmienione i widoczne. Użytkownik nie uzyskuje żadnego prawa do pobranych materiałów w następstwie pobrania lub skopiowania materiałów zamieszczonych w Serwisie.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie gwarantuje ciągłej dostępności Serwisu, a w szczególności zastrzega sobie prawo do wprowadzenie przerw w funkcjonowaniu Serwisu w celu modyfikacji lub konserwacji.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu, jego zasobów, treści, informacji i usług na własne ryzyko. Administrator nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń, że niniejszy Serwis będzie wolny od zakłóceń, zniszczeń, strat, wirusów, zakłóceń, działalności hakerskiej lub innych naruszeń bezpieczeństwa – Administrator zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z nimi związanej.
 3. Administrator nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń, że umieszczone w Serwisie treści, materiały lub usługi i informacje uzyskane za jego pośrednictwem będą poprawne, kompletne, wiarygodne, bezbłędne lub niezakłócone. Treści prezentowane w Serwisie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, a Administrator wyłącza wszelką odpowiedzialność wynikającą z ich wykorzystywania.
 4. Serwis może zawierać treści udostępniane przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za wszelkie treści, oświadczenia i opinie osób trzecich ponosi wyłącznie osoba je udostępniająca.
 5. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn lub zasobów udostępnianych przez osoby trzecie. Administrator oświadcza, że nie ma kontroli nad ich zawartością i nie podnosi odpowiedzialności za jej treść, ani jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania innych witryn lub zasobów zewnętrznych. Użytkownik używając zamieszonych w Serwisie odnośników na robi to na własne ryzyko i podlega warunkom korzystania witryn lub zasobów, do których się one odnoszą.
 6. Administrator nie odpowiada za powstałe niezależnie od niej ograniczenia techniczne lub innego rodzaju zakłócenia, które wyłączają lub czynią utrudnionym korzystanie z Serwisu.
 7. Powyższe ograniczenia nie wpływają na odpowiedzialność, która zgodnie z prawem nie może zostać wyłączona lub ograniczona.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Serwisu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian w postaci ujednoliconego tekstu na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne od daty publikacji.
 2. W przypadku zmiany regulaminu Portalu, Użytkownik będzie zobligowany do zaakceptowania nowego Regulaminu przed rozpoczęciem użytkowania Serwisu. W przypadku braku akceptacji dla nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub Serwisu prosimy kierować na adres office@axiimmo.com.